Southfield Martial Arts Institute
Dragon

COUNTING IN OKINAWAN

1. ICHI
2. NI
3. SAN
4. SHI
5. GO
6. ROKO
7. SHICHI
8. HACHI
9. KU
10. JU

11. JU-ICHI
12. JU-NI
13. JU-SAN
14. JU-SHI (etc.)
20. NI-JU
21. NI-JU ICHI
22. NI-JU NI
23. NI-JU SAN (etc.)
30. SAN-JU

 


 

 

K.I.A.I.